Soutěž

Pravidla soutěže
o LUXUSNÍ svíci z kolekce "Fascinující"

 

(dále jako „Pravidla“)

 


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Pořadatelem soutěže je značka Apis Candela, IČO 06707688, Vendula Fiedlerová, Partyzánská 102, Náchod, 54701 (dále jako „pořadatel“). 

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: apiscandela@gmail.com, +420 724 718 874

 

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o LUXUSNÍ svíci z kolekce "fascinující", kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnost Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování je v České republice nebo Slovenské Republice
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

 1. Podmínkami účasti v soutěži je sepsání komentáře pod příspěvkem, přesdílení příspěvku do Instagramového story s označením značky Apis Candela a zakoupení zboží pořadatele soutěže v daném období.

 

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 

 1. Přesdílet soutěžní post do instagramového story soutěžícího s označením značky Apis Candela.
 2. Napsat komentář pod soutěžní post, ve kterém se Pořadatel dozví, jaká varianta pozlaceného víka (kytka, včelí plástev, sršní plástev) je pro soutěžícího ta nejkrásnější a také důvod, proč si tuto LUXUSNÍ svíčku z kolekce „fascinující“ přeje soutěžící vyhrát.
 3. Nakoupit v rozmezí 24.11.2023 (začátek soutěže) do 10. 12. 2023 (konec soutěže) jakýkoliv produkt na webu apiscandela.cz. Nakoupit lze ale i přímo na instagramu v Direct mailingu nebo na jedné ze tří prodejních akcí, kterých se bude značka Apis Candela účastnit. Těmi prodejními akcemi jsou: 1 - Náchodské farmářské trhy ve dnech 22.11, 29.11 a 6.12. 2023.

2 - Vánoce v rodném domku Aloise Jiráska v Hronově ve dnech 1-2.12 2023. 3 - Vánoční Jarmark v Laichterově domě na Vinohradech v Praze 9.12.2023.

 

 

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 24. 11. 2023 do 10.12. 2023.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

 1. Soutěž má jednoho výherce, který získá luxusní svíci s pozlaceným víkem z kolekce "fascinující". Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

 1. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je tedy na uvážení Pořadatele po pečlivém zvážení a pročtení všech komentářů v návaznosti na revizi výše sepsaných podmínek. Výherce Pořadatel vyhlásí a v týdnu od 11. 12. do 17.12. 2023 v příspěvku či story na istagramovém profilu Pořadatele (Apis Candela).

 

 1. Po vyhlášení výherce bude tento výherce pořadatelem kontaktován za účelem obdržení doručovací adresy a případné domluvy o předání. V případě, že se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí či neodepíše do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

 

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

 

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících - jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů je Vendula Fiedlerová, e-mail: apiscandela@gmail.com

 

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.